Preloader

Essential for your


Preloader

Algemene voorwaarden

1. De verhuur van onze apparatuur verloopt volgens de in onze prijslijst aangegeven bedragen. Alle door 711rent gehanteerde bedragen in de prijslijst zijn exclusief BTW, andere eventuele belastingen. Indien gewenst kan er door 711rent een borgsom worden gevraagd, de minimale borgsom is € 500,-. De maximale borgsom zal door 711rent bepaald worden en kan afhankelijk zijn van de huursom en de waarde van de gehuurde apparatuur. De klant is verplicht aan 711rent en wel op het eerste verzoek, voor afgifte van de verhuurde apparatuur, een kopie van zijn/haar paspoort en/of rijbewijs te overhandigen. Vaste afnemers van 711rent, voorkomende in het 711rent debiteurenbestand, kunnen in het algemeen apparatuur huren zonder het storten van een borgsom.

2. Verhuur van apparatuur wordt aangegaan per gespecificeerde verhuurperiode van 24 uur. Dit is tevens de kortst mogelijke verhuurperiode.

3. Het volledige bedrag is dan ook verschuldigd als het niet buiten de afgesproken tijden wordt gebruikt.

4. Zodra de overeengekomen verhuurtijd is verstreken en het verhuurde niet is geretouneerd, is de klant zonder dat enige ingebrekestelling is vereist van rechtswege in verzuim. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het verhuurde is de klant de vastgestelde vergoeding voor een dag verschuldigd, onverminderd het recht van 711rent om een aanvullende schadevergoeding te vorderen.

5. Neem kontact op met de vestiging in Amsterdam voor eventuele kortingen verbonden aan het huren voor meerdere dagen.

Vrijdag 17 uur - maandag 10 uur                 1,5 dag

6. Wanneer de bestelde verhuur apparatuur niet worden afgehaald volgens de afspraken, zonder dat er een geldige tijdelijke annulering genoemd wordt, zal een dagprijs in rekening worden gebracht.

7. Bij het aangaan van het verhuurcontract, dan wel op de nadien schriftelijk is overeengekomen zegt de klant toe dat het apparatuur in goede staat verkeerd. Zou het apparatuur door de klant aan derden uitgeleend worden, dan ligt het transportrisico bij de klant. Beschadigingen en funktioneringsstoringen die bij terugkeer geconstateerd worden zijn dan voor kosten van de huurder.

Als de gehuurde apparatuur door derden wordt bezorgd op verzoek van de klant, dan ligt het transport risico bij de klant.

8. Voor directe en/of indirecte schade veroorzaakt door weigering van de gehuurde apparatuur en eventueel daaruit voortvloeiende schade in enigerlei vorm, is 711rent in geen geval aansprakelijk.

9. 711rent blijft ten alle tijden eigenaar van de verhuurde apparatuur. Het door het te verpanden, verkopen ofwel doorgeven aan derden van het gehuurde apparatuur is niet toegestaan.

10. In geval van een geschil tussen 711rent en de klant, zal dat geschil met uitsluiting van elke andere rechtelijke instantie in eerste aanleg worden onderworpen aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

11. De verzekering dekt de reparatieschade met een eigen risico van €350,-. Daarvan uitgesloten zijn nalatigheid en diefstal.


12. Onze flitsgeneratoren mogen alleen met Progas 2 en met de door ons goedgekeurde spanning stabiliserende noodstroom generatoren bediend worden. Graag de actuele lijst bij ons opvragen. Hoogspanningsschade is niet in de verzekering opgenomen.

13. Schade die aantoonbaar door vocht ontstaan is, is eveneens niet verzekert.

14. Verhuur van het wagenpark valt buiten de gegeven kortingen. De huur van een voertuig voor een langere periode graag een prijs op vragen.

Bij het afhalen van een voertuig is 711rent gerechtigd om een kopie van het rijbewijs van de bestuurder te maken.

15. Het eigen risico bij de huur van een voertuig is €630,-.