800 W / 230V Supply / Reflector / 5600 K° / 5600 K°
desde 57,00 €
575 W / 230V Supply / Reflector / 5600 K° / 5600 K°
desde 57,00 €
1600 W / 230V Supply / Reflector / 5600 K° / 5600 K°
desde 105,00 €
1600 W / 230V Supply / Focusable Umbrella / Umbrella / 5600 K° / 5600 K°
desde 190,00 €
1600 W / 230V Supply / Focusable Umbrella / 5600 K° / 5600 K°
desde 160,00 €
1600 W / 230V Supply / Focusable Umbrella / 5600 K° / 5600 K°
desde 220,00 €
1600 W / 230V Supply / Focusable Umbrella / 5600 K° / 5600 K°
desde 245,00 €* Precio por día (IVA no Incluido).